Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 2191/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 25-12-2012
272 2191/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015, và định hướng đến 2020 25-12-2012
273 40/2012/TT-BCT Thông tư quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 21-12-2012
274 2097/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2011-2020. 11-12-2012
275 43/2012/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện 07-12-2012
276 24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 20-11-2012
277 26/2009/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 21-09-2012
278 950/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. 25-07-2012
279 54/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 22-06-2012
280 738/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 22-05-2012
281 45/2012/NĐ-CP Nghị định về khuyến công 21-05-2012
282 77/2012/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều 16-05-2012
283 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 25-04-2012
284 38/2012/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 25-04-2012
285 09/2012/TT-BCT Thông tư quy định về việc kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quản; thực hiện kiểm toán năng lượng 20-04-2012
286 07/2012/TT-BCT Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng 04-04-2012
287 04/2012/TT-BCT Thông tư quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất 13-02-2012
288 48/2011/TT-BCT Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 30-12-2011
289 2471/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến 2030 28-12-2011
290 40/2011/TT-BCT Thông tư quy định về khai báo hóa chất 14-11-2011
291 16/2011/UBTVQH12 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 30-06-2011
292 18/2011/TT-BCT Thông tư số của Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫ 21-04-2011
293 26/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất 08-04-2011
294 26/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất 08-04-2011
295 21/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 29-03-2011
296 72/2010/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 15-11-2010
297 2052/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 10-11-2010
298 34/2010/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện 07-10-2010
299 28/2010/TT-BCT Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và nghị định số 108/2008/nđ-cp ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 28-06-2010
300 28/2010/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất 28-06-2010