Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm 17-06-2010
302 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm 2010 17-06-2010
303 50/2010/QH12 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17-06-2010
304 23/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2002 06-01-2010
305 104/2009/NĐ-CP Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09-11-2009
306 90/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất 20-10-2009
307 23/2009/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 11-08-2009
308 39/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 23-04-2009
309 51/2008/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp 30-12-2008
310 11/2008/NĐ-CP Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi 20-10-2008
311 108/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 07-10-2008
312 108/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất 07-10-2008
313 54/2008/QĐ-UBND Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2008
314 06/2007/QH12 Luật Hoá chất 21-11-2007
315 06/2007/QH12 Luật hoá chất 21-11-2007
316 30/QĐ-BCN Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020 17-07-2007
317 72/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập 07-05-2007
318 285/2006/QĐ-TTg Về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện 25-12-2006
319 285/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện 25-12-2006
320 TCVN/5507:2002 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển 04-12-2002