Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 590/QĐ-BCT Quyết định 590/QĐ-BCT ngày 21/02/2018 21-02-2018
62 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02-02-2018
63 08/2018/TT-BTC Ngày 25/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. 25-01-2018
64 152/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017 23-01-2018
65 08/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 15-01-2018
66 09/2018/NĐ-CP Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 15-01-2018
67 146/2017/TT-BTC Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino 29-12-2017
68 34/2017/TT-BCT Thông tư số 34/2017/TT-BCT Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2013/TT-BCT 29-12-2017
69 153/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
70 155/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2019 - 2023 27-12-2017
71 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
72 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
73 159/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
74 160/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023 27-12-2017
75 150/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022 26-12-2017
76 136/2017/TT-BTC Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường 22-12-2017
77 29/2017/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini 20-12-2017
78 134/2017/TT-BTC Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán 19-12-2017
79 TCVN/11856:2017 Tiêu chuẩn Việt Nam về chợ kinh doanh thực phẩm 18-12-2017
80 49/2017/TT-BGTVT Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15/12/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa 15-12-2017
81 129/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN 04-12-2017
82 32/2017/TT-BTTTT Thông tư 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15-11-2017
83 4441/QĐ-BNN-BVTV Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31-10-2017
84 1952/QĐ-UBND Quyết định việc thực hiện cắm biển cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24-10-2017
85 117/2017/NĐ-CP Nghị định 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động đối ngoại 19-10-2017
86 12/2017/TT-BKHCN Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 28-09-2017
87 92/2017/TT-BTC Thông tư 92/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 18-09-2017
88 101/2017/NĐ-CP Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01-09-2017
89 14/2017/TT-BCT THÔNG TƯ 14/2017/TT-BCT VỀ BÃI BỎ THÔNG TƯ 12/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THÉP DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 28-08-2017
90 98/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 98/2017/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 18-08-2017