Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 05/2017/TT-BNV THÔNG TƯ 05/2017/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 11/2014/TT-BNV VÀ 13/2010/TT-BNV VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN H 15-08-2017
92 91/2017/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 31-07-2017
93 11/2017/TT-BCT THÔNG TƯ 11/2017/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP, TÁI XUẤT; TẠM XUẤT, TÁI NHẬP VÀ CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 28-07-2017
94 69/2017/TT-BTC Thông tư 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 07-07-2017
95 65/2017/TT-BTC Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 27-06-2017
96 08/2017/TT/BCT THÔNG TƯ 08/2017/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ SỮA VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 26-06-2017
97 62/2017/TT-BTC Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 19-06-2017
98 907/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 17-05-2017
99 02/2017/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trí - xã hội và hộ 12-05-2017
100 12/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 22-04-2017
101 43/2017/NĐ-CP Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa 14-04-2017
102 04/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống 09-03-2017
103 03/2017/TT-BCT Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 03-03-2017
104 308/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi 28-02-2017
105 10/2017/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 09-02-2017
106 10/2017/NĐ-CP Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 09-02-2017
107 01/2017/TT-BCT Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019 24-01-2017
108 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 07-01-2017
109 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường (bao gồm các dự án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có) do ngân sách nhà nước bảo đảm. 06-01-2017
110 40/2016/TT-BCT Thông tư 40/2016/TT-BCT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kế ngành Công Thương đối với các nhóm ngành, lĩnh vực công nghiệp; thương mại và nhóm chỉ tiêu quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ và đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ. 30-12-2016
111 41/2016/TT-BCT Thông tư 41/2016/TT-BCT quy định việc lập và gửi báo cáo thống kê; giải thích các chỉ tiêu thống kê và hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; kiểm tra, thanh tra khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Chế độ báo cáo t 30-12-2016
112 34/2016/TT-BCT Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 28-12-2016
113 35/2016/TT-BCT THÔNG TƯ 35/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY P 28-12-2016
114 337/2016/TT-BTC Thông tư 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 28-12-2016
115 338/2016/TT-BTC Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 28-12-2016
116 167/2016/NĐ-CP Nghị định 167/2016/NĐ-CP hướng dẫn kinh doanh hàng miễn thuế về thủ tục đưa hàng hóa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, thủ tục bán hàng miễn thuế cho khách hàng, giám sát vận chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng miễn thuế. 27-12-2016
117 32/2016/TT-BCT THÔNG TƯ 32/2016/TT-BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TỜI TRỤC MỎ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 15-12-2016
118 31/2016/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 15-12-2016
119 29/2016/TT-BCT THÔNG TƯ 29/2016/TT-BCT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 41/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 13-12-2016
120 30/2016/TT-BCT Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương 13-12-2016