Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 37/2015/TT-BTC Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra về hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo từ sản phẩm dệt may 30-10-2015
182 35/2015/TT-BCT Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương 27-10-2015
183 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 19-10-2015
184 322/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến 2030 28-09-2015
185 31/2015/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc Niu di lân 24-09-2015
186 1467/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 24-08-2015
187 1428/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 21-08-2015
188 28/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 20-08-2015
189 1233/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với cam kết quốc tế 03-08-2015
190 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30-06-2015
191 12/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 12-06-2015
192 45/Ctr/TU Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ-CP ngày 10/4/2013 về hội nhập quốc tế 10-06-2015
193 11/2015/TT-BCT Thông tư quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 04-06-2015
194 85/2015/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất 03-06-2015
195 249/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-05-2015
196 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 29-05-2015
197 10/2015/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29-05-2015
198 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 28-05-2015
199 07/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN 12-05-2015
200 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12-05-2015
201 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu 24-04-2015
202 05/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê 27-03-2015
203 04/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc 16-03-2015
204 2256/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 12-03-2015
205 07/2015/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia 02-03-2015
206 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 14-02-2015
207 18/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 14-02-2015
208 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 01-01-2015
209 2171/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp năm 2015 26-12-2014
210 58/2014/TT-BCT Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 22-12-2014