Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 59/2014/TT-BCT Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật 22-12-2014
212 2141/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tình Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020, có xét đến 2030 22-12-2014
213 53/2014/TT-BCT Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia 18-12-2014
214 54/2014/TT-BCT Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến 18-12-2014
215 47/2014/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử 05-12-2014
216 28/2004/QH11 Luật điện lực 03-12-2014
217 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp 26-11-2014
218 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn 27-10-2014
219 33/2014/TT-BCT Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 10-10-2014
220 29/2014/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về q 30-09-2014
221 83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu 03-09-2014
222 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 31-07-2014
223 24/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 30-07-2014
224 43/2014/TT-BTNMT Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng 29-07-2014
225 71/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật canh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 21-07-2014
226 49/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thư 10-07-2014
227 89/2014/TT-BTC Hướng dẫn lãi suất hỗ trợ vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 07-07-2014
228 64/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 26-06-2014
229 879/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa tỉnh Quảng Ngãi 19-06-2014
230 19/2014/TT-BCT Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phụ vụ mục đích sinh hoạt 18-06-2014
231 18/2014/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động 18-06-2014
232 5314/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 12-06-2014
233 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải 08-06-2014
234 42/2014/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 14-05-2014
235 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 28-04-2014
236 596/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế 23-04-2014
237 590/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế 22-04-2014
238 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 09-04-2014
239 399/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 26-03-2014
240 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 26-02-2014