Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 02/2014/TT-BCT Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp 16-01-2014
242 25/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 08-01-2014
243 42/2013/TT-BCT Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 31-12-2013
244 43/2013/TT-BCT Thông tư Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực 31-12-2013
245 32/2013/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn 04-12-2013
246 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 27-11-2013
247 202/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý phân bón 27-11-2013
248 45/2013/QH13 Luật Đất đai 19-11-2013
249 179/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 14-11-2013
250 178/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 14-11-2013
251 30/2013/TT-BCT Thông tư Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 14-11-2013
252 163/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12-11-2013
253 27/2013/TT-BCT Thông tư quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 31-10-2013
254 149/2013/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 29-10-2013
255 137/2013/NĐ-CP Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 21-10-2013
256 1147/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban điều hành cung ứng điện tỉnh Quảng Ngãi 16-08-2013
257 190/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 14-08-2013
258 20/2013/TT-BCT Thông tư quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 05-08-2013
259 18/2013/TT-BCT Thông tư ban ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 31-07-2013
260 9/2013/NĐ-HĐND Về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trêm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-07-2013
261 52/2013/NĐ-CP Nghị định về Thương mại điện tử 16-05-2013
262 52/2013/NĐ-CP Nghị định về thương mại điện tử 16-05-2013
263 686/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 14-05-2013
264 686/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 14-05-2013
265 07/2013/TT-BCT Thông tư quy định việc đăng ký sử dụng hoá chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp 22-04-2013
266 25/2013/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 29-03-2013
267 10/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015 07-02-2013
268 45/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 21-01-2013
269 44/2012/TT-BCT Thông tư Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 28-12-2012
270 45/2012/TT-BCT Thông tư Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 28-12-2012