Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 60/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 15-03-2024
2 223/KH-UBND Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030 29-12-2023
3 28/2023/TT-BCT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG TẠO BIÊN DÙNG CHO LỘ THIÊN VÀ MỎ HẦM LÒ, CÔNG TRÌNH NGẦM KHÔNG CÓ KHÍ NỔ 21-12-2023
4 29/2023/TT-BCT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ OCTOGEN (HMX) 21-12-2023
5 30/2023/TT-BCT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ PENTRIT 21-12-2023
6 26/2023/TT-BCT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - KÍP NỔ ĐIỆN VI SAI AN TOÀN 21-12-2023
7 27/2023/TT-BCT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - DÂY DẪN TÍN HIỆU NỔ 21-12-2023
8 38/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổsung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãiban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBNDngày 20/5/2022của UBND tỉnh 27-09-2023
9 1753/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 06-07-2023
10 25/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-06-2023
11 10/2023/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 21-04-2023
12 132/GP-BCT Giấy phép phân phối rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) 06-04-2023
13 8/2023/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương 31-03-2023
14 608/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 09-03-2023
15 53/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 08-03-2023
16 168/QĐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 28-02-2023
17 17/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 27-10-2022
18 82/2022/NĐ-CP Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 18-10-2022
19 2093/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 10-10-2022
20 2100/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công 10-10-2022
21 14/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm phát triển ngoại thương của tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2022
22 1152/STTTT-BCVT&CNTT Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 22-06-2022
23 19/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
24 864/QĐ-BCT Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sựu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương 06-05-2022
25 811/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 26-04-2022
26 732/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp 19-04-2022
27 11/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-03-2022
28 225/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 25-02-2022
29 120/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Bộ Công Thương 28-01-2022
30 04/2022/TT-BCT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28-01-2022
31 61/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 08-01-2022
32 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính 13-11-2020
33 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 26-08-2020
34 99/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 26-08-2020
35 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01-07-2019
36 17/NQ-CP Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 07-03-2019
37 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng 2018 20-11-2018
38 1658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 04-10-2018
39 117/2018/NĐ-CP Nghị định số 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 11-09-2018
40 3257/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 07-09-2018
41 1072/QĐ-TTg Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 28-08-2018
42 108/2018/NĐ-CP Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 23-08-2018
43 22/2018/TT-BTC Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 của Bộ Công Thương 21-08-2018
44 21/2018/TT-BTC Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 20-08-2018
45 101/2018/NĐ-CP Nghị định 101/2018/NĐ-CP 20-07-2018
46 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 25-06-2018
47 87/2018/NĐ-CP Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí 15-06-2018
48 11/2018/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu 29-05-2018
49 09/2018/TT-BCT Thông tư 09/2018/TT-BCT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23-05-2018
50 81/2018/NĐ-CP Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22-05-2018
51 71/2018/NĐ-CP Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15-05-2018
52 1617/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất 09-05-2018
53 06/2018/TT-BCT Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. 20-04-2018
54 38/2018/TT-BTC Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về Xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 20-04-2018
55 58/2018/NĐ-CP Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo hiểm nông nghiệp 18-04-2018
56 52/2018/NĐ-CP Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển ngành nghề nông thôn 12-04-2018
57 04/2018/TT-BTC Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN 02-04-2018
58 03/2018/TT-BTC Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018 30-03-2018
59 40/2018/NĐ-CP Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12-03-2018
60 28/2018/NĐ-CP Nghị định 28/2018/NĐ-PC quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước n 01-03-2018
61 590/QĐ-BCT Quyết định 590/QĐ-BCT ngày 21/02/2018 21-02-2018
62 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02-02-2018
63 08/2018/TT-BTC Ngày 25/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. 25-01-2018
64 152/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017 23-01-2018
65 08/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 15-01-2018
66 09/2018/NĐ-CP Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 15-01-2018
67 146/2017/TT-BTC Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino 29-12-2017
68 34/2017/TT-BCT Thông tư số 34/2017/TT-BCT Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2013/TT-BCT 29-12-2017
69 153/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
70 155/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2019 - 2023 27-12-2017
71 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
72 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
73 159/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 27-12-2017
74 160/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023 27-12-2017
75 150/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022 26-12-2017