Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
2 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
4 Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
6 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
8 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Điện
9 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Một phần Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
10 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Một phần Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
11 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Một phần Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
12 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Một phần Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
13 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Hóa chất
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Công thương Hóa chất
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Một phần Sở Công thương Hóa chất
16 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Một phần Sở Công thương Hóa chất
17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Một phần Sở Công thương Hóa chất
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Một phần Sở Công thương Hóa chất
19 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Một phần Sở Công thương Hóa chất
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Một phần Sở Công thương Hóa chất