Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số 363/TB-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

 

Võ Văn Rân

Giám đốc

0255.6528868

0914.076.085

vvran-sct@quangngai.gov.vn