Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua

Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 và Phong trào thi đua "Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025

15:27 22/08/2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 và Phong trào thi đua "Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi

15:22 22/08/2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi
V/v kế hoạch bảo đảm ATTP của Sở Công Thương năm 2022

V/v kế hoạch bảo đảm ATTP của Sở Công Thương năm 2022

15:35 18/02/2022

V/v kế hoạch bảo đảm ATTP của Sở Công Thương năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh

15:34 18/02/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch kiểm tra, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15:34 18/02/2022

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2022 của Sở Công Thương

15:30 18/02/2022

Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2022 của Sở Công Thương
Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương

15:29 18/02/2022

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương

15:29 18/02/2022

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương

15:27 18/02/2022

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương