Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022

15:37 18/02/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022
Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

10:57 11/10/2021

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”