Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Văn bản quy phạm pháp luật
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên
Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tin về quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện
Thông tin về chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Công Thương
Công khai ngân sách
Thông tin về đấu thầu
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc
Thông tin thống kê
Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực
Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học
Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật
Quy chế tổ chức cung cấp thông tin cho công dân của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

 

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân
VĂN PHÒNG SỞ
Chánh Văn phòng: Phạm Thị Hường
Điện thoại:  0982825973 - 0255.3820254
Thư điện tử: pthuong-sct@quangngai.gov.vn
Chuyên viên Võ Duy Anh
Điện thoại: 0357607200
Thư điện tử: vdanh-sct@quangngai.gov.vn