Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: 055 3712242

Lãnh đạo​: 

Giám đốc: Nguyễn Trung Trực

ĐT : 0906462825

 

C​HỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

I. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu về công tác hành chính, quản trị, tổ chức, thi đua, giúp Giám đốc Trung tâm điều hành, quản lý hoạt động của Trung tâm theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Công tác hành chính, quản trị: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trên các lĩnh vực, nội dung sau:

a. Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm. Đôn đốc các phòng, viên chức, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Trung tâm và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định.

          b. Công tác văn thư, lưu trữ.

c. Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

d. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công.

đ.Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.

e. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động của Trung tâm; thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

g. Phục vụ và lễ tân của Trung tâm.

h. Văn bản về hành chính.

i. Công tác cải cách hành chính.

k. Kế hoạch và dự toán kinh phí cho hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

l. Quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản, thu, chi các nguồn kinh phí theo đúng chế độ của Nhà nước  và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

m. Cung cấp số liệu, tài liệu cho Giám đốc Trung tâm phục vụ công tác quản trị của Trung tâm.

n. Theo dõi hạch toán tài sản công theo quy định của Luật kế toán.

o. Tổng hợp, báo cáo tài chính, quyết toán theo định kỳ hàng quý, hàng năm.

p. Quản lý tiền mặt, kho quĩ theo đúng qui định của Nhà nước.

q.  Kiểm kê tài sản theo định kỳ.

2. Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

a. Rà soát chức năng, nhiệm vu, đánh giá hiệu quả thực hiện biên chế, tài chính; xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và báo cáo Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Quản lý tổ chức bộ máy, bố trí, điều động viên chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ… đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

c. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tham mưu Giám đốc Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành. Theo yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng giai đoạn, đề xuất và tham mưu Giám đốc Trung tâm tham mưu Giám đốc Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập thêm các phòng trực thuộc Trung tâm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d. Dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí viên chức cho các phòng thuộc Trung tâm trình Giám đốc Sở Công Thương xem xét ban hành.

đ. Quyết định số lượng lao động hợp đồng và trả lương từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm.

3. Thi đua, khen thưởng- kỷ luật:

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

4. Công tác tổng hợp:

Tham mưu ban hành chương trình công tác tháng, quí, năm của Trung tâm và báo cáo tổng hợp hoạt động của Trung tâm theo quy định. Đồng thời, tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo theo nhiệm vụ cụ thể được phân công.

5. Thực hiện một số  nhiệm vụ liên quan khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

                                                                         

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA PHÒNG KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

I. Chức năng

Phòng Khuyến công và Xúc tiến thương mại là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về hoạt động khuyến công: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt ban hành.

b. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch khuyến công được giao.

c. Hỗ trợ, tư vấn thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp bao gồm các hoạt động: hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu nhằm thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp tại các địa phương.

d. Phối hợp, tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

đ. Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, công nghiệp nông thôn; thông tin thị trường; phổ biến kinh nghiệm, mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, sản xuất sạch hơn vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

e. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; tham gia tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn, triển lãm về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương, công nghiệp nông thôn, thủ công mỹ nghệ theo quy định.

g. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về khuyến công và các lĩnh vực khác liên quan đến ngành công thương.

h. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

i. Theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

k. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.

2. Về hoạt động xúc tiến thương mại: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

a. Phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh về lĩnh vực thương mại; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến thương mại.

b. Tham gia và tổ chức các hoạt động: Hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm hàng hoá của tỉnh với những đối tác trong và ngoài nước; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh; tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức khi được cấp có thẩm quyền giao.

c. Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, về các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

d. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về thương mại, xúc tiến thương mại cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ. Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, đoàn giao dịch thương mại trong và ngoài nước; kịp thời cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

3. Về thương mại điện tử: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

a. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử.

b. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan trên địa bàn về thương mại điện tử.

c. Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai ứng dụng thương mại điện tử.

4. Tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện một số  nhiệm vụ khác có liên quan do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TƯ VẤN

VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

I. Chức năng

Phòng Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện hoạt động tư vấn và tiết kiệm năng lượng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi và theo  quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về hoạt động tư vấn: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

a. Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch thương mại, quy hoạch điện ở địa phương.

b. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và dân dụng (tư vấn quản lý dự án; lập dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán; thẩm tra thiết kế và dự toán, tổng dự toán; đấu thầu; giám sát chất lượng công trình). Thí nghiệm, kiểm định vật liệu điện, thiết bị điện, công trình điện.

c. Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng các vật liệu nổ công nghiệp.

d. Tư vấn sản xuất sạch hơn, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

đ. Tư vấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

e. Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm.

g. Tư vấn kiểm toán năng lượng.

h. Tư vấn thiết kế, lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động, dây chuyền công nghệ.

2. Về tiết kiệm năng lượng: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

a. Tổ chức hoạt động, kiểm toán, hỗ trợ kiểm toán năng lượng; giải pháp kỹ thuật phục vụ việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng.

b. Xây dựng các định chuẩn năng lượng, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng và triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân.

c. Phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

d. Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

đ. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị, thiết bị, công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

e. Tổ chức, tham gia hội chợ chuyên ngành, trưng bày sản phẩm, phòng thí nghiệm, cuộc thi sáng tạo về tiết kiệm năng lượng và các lĩnh vực có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

g. Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khác theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

4. Thực hiện một số  nhiệm vụ khác có liên quan do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.​