Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh

11/06/2022 10:01    98

Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh

 

Tài liệu đính kèm: 1134-BC-SCT.pdf