Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chuyên đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững"

13/04/2023 11:33    244

Tài liệu chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững"

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: 2023-02 CHUYEN DE 2023.doc